Warunki współpracy
World Tourism Portal

Warunki użytkowania World Tourism Portal

Niniejsze warunki regulują korzystanie z World Tourism Portal strona internetowa („strona internetowa”). Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki, ponieważ mają one wpływ na Twoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa. Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejsze Warunki, nie korzystaj z Witryny.

 1. Korzystanie z witryny

1.1 Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

1.2 Udzielamy ograniczonej licencji na dostęp do Witryny i jej osobisty użytek. Robiąc to, możesz wydrukować jedną kopię treści Witryny, która Cię interesuje.

1.3 W osobistym korzystaniu z Witryny nie można wykonywać żadnych z poniższych czynności w odniesieniu do Witryny lub jej zawartości:

1.3.1. inne niż w celu uzyskania dostępu do strony internetowej, pobierania w formie elektronicznej na dysk lub dowolny serwer lub inne urządzenie pamięci masowej, niezależnie od tego, czy jest podłączone do sieci;

or

1.3.2 rozpowszechnia, przesyła, wyświetla, wykonuje, powiela (inne niż w ograniczonych okolicznościach dozwolonych w paragrafie 1.2 powyżej) lub publikuje w dowolnym medium lub formacie, w tym, bez ograniczeń, na dowolnym osobistym blogu lub stronie sieci społecznościowej (ale nic w tym paragrafie 1.3.2 ma na celu zabronić komentowania Witryny lub jej treści za pośrednictwem dowolnego nośnika lub formatu);

or

1.3.3 tworzy dowolne prace pochodne.

1.4 Nie możesz odsprzedawać, przenosić ani wykorzystywać żadnej zawartości Witryny do celów komercyjnych.

1.5 Nie możesz korzystać z Witryny do żadnego z następujących celów: -

1.5.1 rozpowszechnia wszelkie materiały niezgodne z prawem, nękające, zniesławiające, obraźliwe, grożące, szkodliwe, wulgarne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub w inny sposób naruszające jakiekolwiek prawa;

1.5.2 przesyła materiały, które zachęcają do postępowania, które stanowi przestępstwo lub w inny sposób narusza obowiązujące prawo, przepisy lub kodeks postępowania w dowolnym miejscu;

1.5.3 ingeruje w korzystanie z Witryny przez inną osobę lub korzystanie z niej;

or

1.5.4 wykonuje, przekazuje lub przechowuje elektroniczne kopie materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właściciela.

1.6 Zapewniamy odwołalne, niewyłączne, ograniczone prawo do utworzenia hiperłącza do Witryny, pod warunkiem, że link nie przedstawia nas, naszych podmiotów stowarzyszonych, naszych reklamodawców, naszych sponsorów ani żadnego z naszych, lub ich, odpowiednich produktów lub usług w sposób fałszywy, uwłaczający, wprowadzający w błąd lub obraźliwy. Nie możesz używać żadnego z naszych logo, znaków towarowych lub innych znaków własności lub grafiki jako części linku bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

 1. Polityka prywatności

2.1 Korzystanie z Witryny podlega naszemu Privacy Policy , do którego można uzyskać dostęp, klikając link. Proszę czytać uważnie.

 1. Dostępność i zawartość strony internetowej

3.1 Chociaż naszym celem jest oferowanie najlepszej możliwej usługi podczas korzystania z Witryny, nie obiecujemy, że dostępność Witryny będzie nieprzerwana, a transmisja będzie wolna od błędów.

3.2 Twój dostęp do strony internetowej może być czasami ograniczony, aby umożliwić naprawy, konserwację, poprawki lub wprowadzenie nowych urządzeń lub usług. Spróbujemy przywrócić usługę tak szybko, jak to możliwe.

3.3 Staramy się, aby zawartość Witryny była zgodna ze stanem faktycznym i / lub komentarz lub opinia była uczciwa i rozsądna, ale nie obiecujemy, że zawsze tak będzie i nie obiecujemy, że informacje uzyskane za pomocą Witryny będą zadowalającej jakości, będą pasować lub nadają się do określonego celu.

3.4 Jeśli wystąpi błąd w dostępie lub korzystaniu z Witryny lub jeśli uważasz, że Witryna zawiera jakiekolwiek niedokładności, zgłoś to nam za pomocą linku zwrotnego na Witrynie, a my zajmiemy się tą sprawą, gdy tylko będziemy w stanie .

 1. Witryny, produkty i usługi stron trzecich

4.1 Dla wygody strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich. Nie kontrolujemy ani nie badamy stron internetowych osób trzecich ani sprzedawanych na nich towarów lub usług. Nie popieramy treści stron internetowych osób trzecich ani sprzedawanych na nich towarów lub usług. Korzystasz z witryn stron trzecich na własne ryzyko. Powinieneś dokładnie zapoznać się z wszystkimi warunkami i zasadami, w tym polityką prywatności, stron trzecich, z których korzystasz za pośrednictwem Witryny.

4.2 Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek konkursy organizowane przez strony trzecie, do których przystępujesz za pośrednictwem strony internetowej. Twoje zgłoszenie będzie podlegać warunkom, w tym polityce prywatności, strony trzeciej, a strona trzecia będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zapytania wynikające z konkursu oraz realizacji wszelkich nagród lub innych nagród.

4.3 Część Witryny może zawierać reklamy lub sponsoring stron trzecich, które są odpowiedzialne za zapewnienie, że materiały zawarte w Witrynie są dokładne, kompletne, prawdziwe i nie wprowadzają w błąd oraz są zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i kodeksami. Nie będziemy ponosić wobec ciebie odpowiedzialności, jeśli takie materiały stron trzecich są niedokładne, niekompletne, nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub niezgodne z odpowiednimi przepisami i kodeksami.

4.4 Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i akceptujesz to World Tourism Portal nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na takich stronach lub usługach lub za ich pośrednictwem.

4.5 Jesteśmy współpracownikiem Amazon i jako taki możemy zarabiać prowizje od kwalifikujących się zakupów. Pamiętaj, że nie jesteśmy w żaden sposób powiązani z produktami wymienionymi na stronie Amazon i nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, które mogą wyniknąć z korzystania z ich witryny i zakupu jakichkolwiek produktów. Kontynuując korzystanie z ich usług za pośrednictwem naszej witryny, zgadzasz się na ten warunek. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Informacja o polityce Amazon & Warunki użytkowania Amazon.

 1. Własność intelektualna

5.1 Wszelkie treści w Witrynie (w tym, bez ograniczeń, dowolna nazwa, logo, znak towarowy, obraz, formularz, układ strony lub tekst) są naszą własnością lub, w odpowiednich przypadkach, własnością strony trzeciej, której reklama, sponsoring, strona internetowa , usługi lub towary są wymienione w Witrynie lub dostępne za jej pośrednictwem.

5.2 Jesteśmy wyłącznymi właścicielami całego oprogramowania używanego w Witrynie i wyłącznymi właścicielami kompilacji wszystkich treści w Witrynie.

5.3 Za wyjątkiem sytuacji dozwolonych na podstawie niniejszych Warunków, nie można wyodrębniać (ani w żaden inny sposób wykorzystywać) całości lub jakiejkolwiek części treści Witryny (w tym między innymi nazwy, logo, znaku towarowego, obrazu, formularza, strony układ lub tekst) bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Warunki stanowiące część niniejszych warunków użytkowania i naszych warunków sprzedaży towarów. W poniższych akapitach słowo „Warunki” dotyczy zarówno warunków użytkowania, jak i warunków sprzedaży towarów.

 1. Nasza odpowiedzialność

6.1 Jeśli naruszymy Warunki, ponosimy odpowiedzialność za wszelkie straty, które poniosłeś w wyniku, o ile są one racjonalnie przewidywalnymi konsekwencjami dla nas obu w momencie korzystania z Witryny lub umowy dotyczącej sprzedaż towarów przez nas została utworzona. W żadnym wypadku nasza odpowiedzialność nie obejmuje ani nie obejmuje strat biznesowych (w tym między innymi utraty kontraktów, przychodów, zysków, przewidywanych oszczędności, niepotrzebnych wydatków, wartości firmy lub danych) ani żadnych innych strat wtórnych lub pośrednich, których nie można racjonalnie przewidzieć przez nas oboje, gdy zaczynasz korzystać z Witryny lub gdy została zawarta umowa sprzedaży towarów przez nas na Twój rachunek.

6.2 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub naruszeniem obowiązków lub spowodowane naszym umyślnym niewłaściwym postępowaniem lub rażącym niedbalstwem.

6.3 Ponosisz odpowiedzialność za nasze straty i koszty wynikające z naruszenia przez Ciebie warunków.

 1. Zastosowanie międzynarodowe

7.1 Nie obiecujemy, że materiały w Witrynie są odpowiednie lub dostępne do użytku, a dostęp do Witryny z terytoriów, na których jej zawartość jest nielegalna lub niezgodna z prawem jest zabroniony. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do Witryny z lokalizacji poza Unią Europejską, robisz to z własnej inicjatywy i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów.

 1. Wydarzenia poza naszą rozsądną kontrolą

8.1 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niedotrzymanie naszych obowiązków wynikających z Warunków, jeżeli takie opóźnienie lub awaria jest spowodowana okolicznościami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą. Nie wpływa to na twoje ustawowe prawa.

 1. Wydarzenia poza naszą rozsądną kontrolą

9.1 Twoje prawa i obowiązki wynikające z Warunków mają charakter osobisty i nie możesz cedować ani w inny sposób przenosić takich praw i obowiązków na osobę trzecią. Żadna strona trzecia, której zamierzasz scedować lub w inny sposób przenieść swoje prawa i obowiązki, nie będzie mieć żadnych wykonalnych praw względem nas.

 1. Zrzeczenie się

10.1 Jeśli naruszysz Warunki, a my zignorujemy naruszenie, nadal będziemy uprawnieni do korzystania z naszych praw i środków prawnych w każdej innej sytuacji, w której naruszasz Warunki.

 1. Zryw

11.1 Jeśli którykolwiek z Warunków zostanie uznany za nieważny, nieważny lub z jakiegokolwiek innego powodu niewykonalnego, Warunek ten zostanie zerwany i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych Warunków.

 1. Poprawki

12.1 Mamy prawo do wprowadzania zmian w Witrynie, Warunkach oraz wszystkich innych warunkach i zasadach, o których mowa w Warunkach lub które stosują Warunki w całości lub w części. Oznacza to, że Witryna, Warunki, Zasady i inne warunki mogły ulec zmianie od ostatniego korzystania z Witryny. Korzystanie z Witryny będzie podlegać Warunkom, zasadom i innym warunkom obowiązującym w momencie korzystania z Witryny. Jeśli nie zaakceptujesz tych zmian, nie powinieneś nadal korzystać z Witryny.

 1. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

13.1 Warunki będą podlegać prawu cypryjskiemu, a sądy cypryjskie będą miały wyłączną jurysdykcję w każdym sporze wynikającym z tych warunków.

13.2 Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie wyrażasz zgody na nowe warunki, przestań korzystać z Usługi.

Klauzula

Korzystasz z Usługi na własne ryzyko. Usługa świadczona jest „TAK JAK JEST” i „JAK JEST DOSTĘPNA”. Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, między innymi, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub przebiegu świadczenia.